งานประกวดดนตรี

งานประกวดดนตรี

งานประกวดระดับเยาวชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการวางแผนการดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรีในแก่เยาวชนในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และกระจายงานกิจกรรมไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกอำเภอ ส่วนใหญ่กิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นจะมีลักษณะเป็นงานประกวด เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและเวทีให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ และแสดงออกทางด้านดนตรี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยภายใน 1 ปี มีการจัดการประกวดหลายครั้ง แบ่งตามประเภทการแสดงดนตรี กลุ่มเยาวชน และพื้นที่จัดการประกวด อาทิ

  • โครงการเส้นทางลูกทุ่งเมืองสุพรรณบุรี
  • โครงการประกวดดนตรีสากล อบจ.สุพรรณบุรี
  • โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน Suphanburi Acoustic String Contest, Suphanburi Singing Contest, Suphanburi Smart Kids Show
  • โครงการ To Be Number One Suphanburi เป็นต้น
(ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/Smartkidsshow)


 นอกจากนั้นแล้วจังหวัดสุพรรณบุรียังได้มีการจัดงานประกวดดนตรี และร้องเพลงภายในงานประจำปีศาลตายาย ซึ่งเป็นเวทีแสดงทักษะ และความสามารถให้แก่เยาวชนรุ่นโตได้แสดงออกอย่างเต็มที่ โดยมักจะจัดในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี 


     

(ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/Suphanburi-Strings-Contest-224370047616340)

 

งานประกวดระดับผู้สูงอายุ

นอกจากกลุ่มเยาวชนแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรียังได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัด จึงได้จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจให้กับผู้สูงวัย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างความรักความสามัคคี ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน จึงได้จัดการประกวดคาราโอเกะผู้สูงอายุ โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทเพลงลูกกรุง-ลูกทุ่ง อายุ 59-63 ปี ชาย-หญิง และประเภทอายุ 64 ปีขึ้นไปซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับที่ ในการประกวดแต่ละประเภทเพลง รุ่นอายุ จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันประกวดของกรมพลศึกษาต่อไป

โดยในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาได้ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี