เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบรุี

จังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมกันกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี 2562" ในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562 ณ ถนนอาทิวราห์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ร่วมสรงน้ำหลวงพ่อโตทองคำ และถวายน้ำสงกรานต์พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รถบุปผชาติที่ตกแต่างอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ พร้อมกับขบวนแห่รถบุฟผชาติทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ถูกประดับประดาอย่างสวยงาม สอดแทรกไปด้วยวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกาย การเล่นต่าง ๆ ถนนเล่นน้ำอุโมงค์น้ำตลอดถนนอาทิวราห์ การประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงคอนเสิร์ต และการแสดงตื่นตาตื่นใจทุกค่ำคืนของงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม: 035-535-380

ที่มา: https://www.thailandexhibition.com/Event-77/30547