โครงการสืบสานเพลงลูกทุ่ง ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี


เพลงลูกทุ่ง คือเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงทำนอง คำร้อง สำเนียง และลีลาการร้อง การบรรเลงที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศความเป็นลูกทุ่ง เพลงลูกทุ่งไทยมีคุณลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวทั้งในด้านการออกเสียง การใช้ภาษา นับเป็นการอนุรักษณ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติไทย จึงควรช่วยกันอนุรักษณ์เพลงลูกทุ่งไทย เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป

จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีศิลปินนักร้องทั้งลูกทุ่ง และลูกกรุง ทั้งในอดีต และในปัจจุบันจำนวนมาก อาทิ สุรพล สมบัติเจริญ พุ่มพวง ดวงจันทร์ สายัณห์ สัญญา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ศรเพชร ศรสุพรรณ เปาวลี พรพิมล แพรวา พัชรี และเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันหลายหน่วยงานเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง โดยการจัดประกวดแข่งขันต่าง ๆ ทั้งการร้องเพลง การเต้นประกอบจังหวะเพลงลูกทุ่ง ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้หันมาสนใจเพลงลูกทุ่งไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จึงได้จัดทำ "โครงการสืบสานเพลงลูกทุ่งสุพรรณบุรี" ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเยาวชน และประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป ซึ่งริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ดำเนินเป็นกิจกรรมประจำปีจนถึงปัจจุบัน รวมถึงได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์กร ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 มาตรา 17 (8) การส่เงสิรมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (18) การส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

 

วัตถุประสงค์โครงการ:

1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีได้หันมาสนใจศิลปะดนตรีลูกทุ่ง

2) เพื่อสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถพัฒนาสุ่การเป็นนักร้องลูกทุ่งอาชีพในอนาคต

3) เพื่อสร้างจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีความรักและอนุรักษ์ศิลปะดนตรีลูกทุ่ง ที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี