อบจ. สุพรรณบุรี String Contest

"สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง" จากคำขวัญ หรือปรัชญาประจำจังหวัดสุพรรณบุรีที่ปรากฏ สอดคล้องกับความเป็นจริงที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองศิลปิน นักร้อง นักนตรี ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศมากมาย ทำให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ซึ่งการร้องเพลงและการเล่นดนตรีเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับเยาวชนและประชาชน เป็นการฝึกสมาธิ และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเล็งเห็นประโยชน์จากการเล่นดนตรีและให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์จึงได้จัดโครงการประกวดวงดนตรีสากล ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้ชื่อ "อบจ.สุพรรณบุรี String Contest" ขึ้น เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดการประกวดดนตรีที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งได้รับความสนใจจากครู นักเรียน ตลอดจนนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เนื่องจากการประกวดดนตรีนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเยาวชน และประเภทประชาชน ซึ่งในแต่ละปีจะมีจำนวนผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมประกวดเพิ่มมากขึ้นทุกปี


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีได้พัฒนาฝีมือ สร้างเสริมประสบการณ์ในการแสดงออกร่วมกับผู้อื่น สร้างความรัก ความสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
  2. เพื่อสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สามารถพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานเพื่อความก้าวไปสู่นักดนตรีมืออาชีพในอนาคต
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมภาพลักษณ์ เยาวชนและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านศิลปะการดนตรีสู่สังคมภายนอก และร่วมรณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติด

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/pg/Smartkidsshow/