ASEAN Music & Dance Connectivitiy

โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ วัฒนธรรมดนตรี นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค ปี 2563 (ASEAN Music & Dance Connectivity 2020)

เป็นกิจกรรมที่ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี อบจ.สุพรรณบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ม.ค. 2563 โดยมี อาจารย์อานันท์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี 2562 ที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาโครงการและประสานความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน 10 ประเทศ จำนวน 20 คน อาทิ Sanankavie Keo นักดนตรีชาวกัมพูชาผู้รื้อฟื้นพินเขมรPatricia Brillantes Silvestre คณบดีคณะดนตรีวิทยา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ คำสงวน วงทองคำ ผู้บุกเบิกการส้รางวงดนตรีที่ผลิตด้วยไม้ไผ่ทั้งวง และเป็นศิลปินคนแรกของสปป.ลาวที่ริเริ่มวงโปงลางแบบอีสานในประเทศลาว Dr.Ida Ayu Wimba Ruspawati อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบัน Seni Indonesia บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น โดยทุกท่านมาแลกเปลี่ยนให้ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนในระดับการศึกษาขั้นต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจารย์ จำนวน 200 คน ในเขตพื้นที่พิเศษ 7 เมืองโบราณ อู่ทองและพื้นที่เชื่อมโยง ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ภายในโครงการมีการทำเวิร์คช็อปร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และจัดแสดงวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้เรียนรู้ ถึงเทคนิคการแสดงของแต่ละประเทศ และต่อยอดองค์ความรู้ด้านการดนตรี และการแสดงของตนเองต่อไป ก่อให้เกิดบูรณาการร่วมมือกันในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาศิลปิน และนักวิชาการด้านดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน และแสดงเจตจำนงจากภาคีเครือข่ายที่จะร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาเมืองสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองดนตรี เป็นหนึ่งกิจกรรมในแผนการดำเนินงานในการยกระดับจังหวัดสุพรรณบุรีไปสู่เมืองที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกต่อไป

 

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/612579
  https://www.matichon.co.th/education/news_1908707
  https://www.youtube.com/watch?v=eQlcfs0E1-Y
  https://www.onlinenewstime.com/เตรียมผลักดัน-สุพรรณบุ/pr-news/
  https://www.youtube.com/watch?v=SJm7J9bevrc
  เรารักสุพรรณบุรี