โครงการดนตรีสำหรับผู้ด้อยโอกาส

“การพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับบุคคลพิเศษ (ผู้พิการ)” 

ภายใต้ความร่วมมือของกรมพลศึกษา และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคลพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มโอกาสให้บุคคลกลุ่มพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักและเห็นคุณค่าของนันทนาการ 

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับบุคคลพิเศษ (ผู้พิการ)” เป็นหลักสูตรที่เน้นการมีส่วนร่วมในรูปแบบจัดกลุ่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับบุคคลพิเศษ (ผู้พิการ)ประกอบด้วย กิจกรรมดนตรีบำบัด, กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ, การแบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการสัมพันธ์, กิจกรรมฐาน (Walk Rally), กิจกรรมเกมและกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 6 ฐาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมวิถีไทย รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และนักเรียน จาก 5 โรงเรียน ประกอบด้วย รร.โสตศึกษาปานเลิศ จ.ลพบุรี, รร.ลพบุรีปัญญานุกูล จ.ลพบุรี รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล จ.สุพรรณบุรี, รร.นครสวรรค์ปัญญานุกูล จ.นครสวรรค์ และ รร.ศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท รวม 122 คน