งานประชุมสร้างความเข้าใจ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลักดันเมืองสุพรรณบุรีสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ ของ UNESCO ด้านดนตรี ที่โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างความร่วมมือในการผลักดันเมืองสุพรรณบุรีสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านดนตรี อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเมืองสุพรรณบุรีและสนับสนุนการพัฒนาเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ให้เป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้และประโยชน์ของการร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO

ปีงบประมาณ 2563 อพท.ดำเนินการเตรียมความพร้อมเมืองเป้าหมายได้แก่ จังหวัดน่าน สุพรรณบุรี เชียงราย และเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีนับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO โดยมีทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น โดยเฉพาะทรัพย์สินทางดนตรีที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สู่การต่อยอดเชิงสร้างสรรค์ ยกระดับความสามารถการท่องเที่ยวชุมชนและเมือง เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน

นายชูชีพ พงษ์ไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวขณะเป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลักดันเมืองสุพรรณบุรี สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านดนตรี ว่า คนสุพรรณบุรีมีความเป็นศิลปินในสายเลือด อยู่ใน DNA เป็นเมืองที่มีศิลปินเยอะมาก ทั้งเพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต และเพลงสตริงป๊อบร็อค ที่มีความโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ของดนตรีสุพรรณ พร้อมเรื่องประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ภูมิปัญญาดั้งเดิม และมีจุดแข็งคือ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี มีโรงเรียนสอนดนตรี ทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษา มีศูนย์รวมรวมภูมิปัญญาในพื้นที่ มีโรงละครที่มีมาตรฐานในระดับสากลรองรับผู้ชมได้ถึง 800 ที่นั่ง จึงถือว่าเป็นต้นทุนอันทรงคุณค่าต่อการสืบทอด ต่อยอด สร้างสรรค์ ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และที่สำคัญคือ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย อพท. พร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันสร้างบรรยากาศของสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองแห่งดนตรี มีกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีเป็นประจำและต่อเนื่อง ในส่วนของนโยบาย เมืองดนตรีสุพรรณบุรี (Music City) ได้ถูกบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็นเมือง City of Happiness


ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200916145904885
  แนวหน้า, ชาวสุพรรณฯระดมสมองผลักดันสู่เมืองดนตรีของโลกในปี 2564, 17 กันยายน 2563
  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200916111554814