10 รอบปี ครูมนตรี ตราโมท

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) ร่วมกันเปิดโครงการสร้างสรรค์สุพรรณบุรี สู่เมืองดนตรีโลก กิจกรรมการเผยแพร่ เรียนรู้และสร้างกระบวนการคิดการจัดการองค์ความรู้ทางดนตรีของชุมชน “10 รอบปี (120ปี) ครูมนตรี ตราโมท ความรุ่งโรจน์แห่งดนตรีสยาม ณ คุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวสุพรรณบุรี มูลนิธิมนตรีตราโมท พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น ในโอกาสที่ ปี 2563 เป็นวาระที่สำคัญของครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ปี 2528 อดีตกวี 5 แผ่นดิน ครบรอบ 120 ปี ชาตกาล จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรำลึกถึงคุณงามความดี และเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณและคุณูปการที่ท่านได้สร้างขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสุพรรณบุรี สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ Creative City และให้ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดัน และขับเคลื่อนเมืองสุพรรณบุรี มีความแข็งแรงและพร้อมในการเสนอตัวเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก ประเภทดนตรี (UNESCO Creative Cities Network : Music)

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การแสดงพื้นบ้านโดยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) การขับเสภารำลึกเกียรติคุณ และการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ประกอบด้วย การบรรเลงวงปี่พาทย์เสภา เพลงโสมส่องแสง และเพลงอัศวลีลา การแสดงรำบำโบราณคดี ชุดศรีวิชัย การแสดงชุดระบำฉิ่ง การแสดงชุดระบำมยุราภิรมย์ และนิทรรศการแสดงประวัติและผลงานของครูมนตรี ตราโมท ให้ประชาชนและเยาวชนที่มาร่วมงานได้ศึกษาหาความรู้ 

ที่มา: https://www.thaireference.com/ลำลึกสิบรอบปีครูมนตรีต/