โครงการส่งเสริมและสืบทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง

โครงการส่งเสริมและสืบทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการพิทักษ์รักษามรดกแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านเพลงพื้นบ้านภาคกลางอย่างเหมาะสมและยั่งยืนให้อยู่คู่สังคมไทย โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงเพลงพื้นบ้าน ประกอบด้วย 7 ค่าย 7 ชนิดเพลงที่ร่วมงานกับหน่วยงานในแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย

  • โครงการส่งเสริมและสืบทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง: เพลงฉ่อย

โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วัดสระแก้วและคณะเพลงฉ่อยโกมินทร์-ทองใบ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ วัดสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

  • โครงการส่งเสริมและสืบทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง: เพลงเกี่ยวข้าว ลำตัด

โดยความร่วมมือกับกำนันสำเริง คนฑา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ บ้านกำนันสำเริง คนฑา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

  • โครงการส่งเสริมและสืบทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง: เพลงพวงมาลัย

โดยความร่วมมือกับวัดธงชัยและพ่อเพลงแม่เพลงพวงมาลัยบ้านเขาหลวง-ธงชัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ บ้านเขาหลวง-ธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

  • โครงการส่งเสริมและสืบทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง: เพลงเรือ

โดยความร่วมมือกับ เพลงเรือคณะแม่ศรีเวียงและศิษย์ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • โครงการส่งเสริมและสืบทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง: เพลงทรงเครื่อง

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  • โครงการส่งเสริมและสืบทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง: ลำตัด

โดยความร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ แหล่งเรียนรู้เพลงพื้นบ้านภาคกลาง พ่อหวังเต๊ะ แม่ศรีนวล อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

  • โครงการส่งเสริมและสืบทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง: เพลงอีแซว

โดยความร่วมมือกับคณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย บ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

จากการดำเนินค่ายอบรมทั้ง 7 ชนิดเพลง อันได้แก่ เพลงทรงเครื่อง เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย เพลงเรือ ลำตัด และเพลงอีแซว สู่การจัดกิจกรรม “รวมพลคนเพลง เพลงพื้นบ้านภาคกลาง” ซึ่งถือว่าเป็นการปิดโครงการพร้อมกับการจัดแสดงผลงานการอบรมทั้ง 7 ค่าย ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้งยังมีการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง” โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ